Kategorie zboží
Zrychlené objednávání

Hodnocení zákazníků
11.06.2024
Objednávka dorazila kompletní v domluveném termínu. Celková spokojenost.
25.05.2024
Perfektní dodávka zboží.
02.05.2024
30.04.2024
Rychle, spolehlivě
Mefisto2000.cz (https://www.mefisto2000.cz/)

Obchodní podmínky

Uzavření a zrušení kupní smlouvy

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká okamžikem učinění objednávky kupujícím. Objednávku lze učinit pomocí e-shopu, emailem, faxem, telefonicky nebo osobně.

Kupující je povinen společnost MEFISTO neprodleně písemně informovat o jakékoli změně údajů uvedených na objednávce, včetně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Společnost MEFISTO neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy a vrátit dosud nepoužité zboží, s výjimkou zboží vyrobeného na zakázku do 7 dnů ode dne dodání zboží v případě kancelářských potřeb a do 48 hodin ode dne dodání zboží v případě nápojů a občerstvení. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Právo odstoupit od smlouvy však zákazník nemá, je-li dodávané zboží upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, nebo podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Právo vrátit zboží musí zákazník uplatnit u společnosti MEFISTO písemně nejpozději poslední den stanovené lhůty. Zákazník je povinen při vracení zboží vrátit i obal zboží, porušený pouze v míře nezbytně nutné pro prohlédnutí zboží. Společnost MEFISTO zajistí odvoz vráceného zboží na své náklady. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle prodávající peníze za zboží bankovním převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Formulář ke stažení - Odstoupení od kupní smlouvy

Kupní cena a její splatnost

Kupní cena za zboží je stanovena v ceníku a na e-shopu. Nemá-li zákazník stanovené individuální ceny, bude mu zboží fakturováno za uvedenou kupní cenu. Ceny jsou aktualizovány jedenkrát týdně.

Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem do 10 dnů na účet společnosti MEFISTO uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání zboží. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti MEFISTO. Dokladem o platbě v hotovosti je prodejka, doklad potvrzený zákazníkem.

Kupní cena za zboží, které společnost MEFISTO na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu, který společnost MEFISTO zákazníkovi vystaví. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti MEFISTO podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Podmínky dodání a převzetí zboží

Společnost MEFISTO se zavazuje dodat zákazníkovi objednané zboží způsobem, jaký kupující zvolil v objednávce za ceny platné v čase zákazníkem určeném. Není-li ujednáno se zákazníkem jinak, jsou z přepravy vyloučeny zásilky obsahující předměty lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se zásilkou, jako jsou napřílkad: jakékoliv tekutiny či látky zejména ve skleněných nebo podobně křehkých obalech, a předměty obdobné povahy.

Zákazník se zavazuje odebrat na udané dodací adrese od prodávajícího objednané zboží. Dodací adresu zákazník specifikuje ve své objednávce. Tato adresa bude uvedena na faktuře a dodacím listě jako "dodací adresa. Pozdější úpravy daňových dokladů nejsou možné! Spolu s dodaným zbožím společnost MEFISTO vždy předá zákazníkovi dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Zákazník je povinen po zkontrolování zboží dodací list podepsat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.

Spolu s dodacím listem společnost MEFISTO předá zákazníkovi daňový doklad - fakturu. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:

  1. Označení a číslo faktury.
  2. Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
  3. Bankovní spojení prodávajícího.
  4. Datum splatnosti kupní ceny.
  5. Popis dodaného zboží a jeho množství.
  6. Číslo objednávky kupujícího.
  7. Cenu bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.

Nabytí vlastnického práva

Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Odpovědnost za vady

Při posuzování odpovědnosti za vady se postupuje podle § 422 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších platných právních předpisů.

Reklamační řád

Reklamace zboží, jeho výměna

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat zboží včetně obalu. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

Reklamace musí být písemná a musí být prokazatelně doručena firmě Mefisto s.r.o. a musí obsahovat popis vady, popřípadě popis, jak se vada projevuje, označení osoby kupujícího oprávněného reklamovat toto zboží s doložením tohoto oprávnění, telefonní a faxové spojení na tuto osobu a reklamace musí být touto oprávněnou osobou podepsána. K reklamaci musí být přiložen doklad o nabytí vlastnictví ke zboží a zboží musí být zabaleno v originálním nepoškozeném obalu.

Po přijetí reklamace firmou Mefisto s.r.o. bude tato předána zaměstnanci pověřenému vyřízením reklamace, který se ihned spojí s reklamujícím kupujícím a při vyřizování reklamace si bude počínat tak, aby zamezil případnému způsobení dalších škod a reklamaci vyřídil bez zbytečného odkladu. Určený zaměstnanec firmy Mefisto s.r.o. se spojí s kupujícím, který písemně reklamoval dodané zboží bez zbytečného odkladu a společně se dohodnou na nejvhodnějším způsobu postupu a vyřízení reklamace.

Zákazník má právo vrátit dosud nepoužité zboží, s výjimkou zboží vyrobeného na zakázku do 7 dnů ode dne dodání zboží v případě kancelářských potřeb a do 48 hodin ode dne dodání zboží v případě nápojů a občerstvení. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Právo odstoupit od smlouvy však zákazník nemá, je-li dodávané zboží upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, nebo podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Právo vrátit zboží musí zákazník uplatnit u společnosti MEFISTO písemně nejpozději poslední den stanovené lhůty. Zákazník je povinen zboží předat nepoužité, nepoškozené, včetně veškerého příslušenství, v původním nepoškozeném obalu a včetně originálu dokladu o koupi. Společnost MEFISTO zajistí odvoz vráceného zboží na své náklady.

Odpovědnost firmy Mefisto s.r.o. za vady, na něž se vztahuje záruku za jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobila je firma Mefisto s.r.o. nebo osoby, s jejichž pomocí firma Mefisto s.r.o. plnila svůj závazek.

Záruční doba

Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro vady, za které odpovídá firma Mefisto s.r.o.

Náhrada škody

Kdo poruší svou povinnost z kupní smlouvy, je povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Objednáním zboží vyjadřujete souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.